top of page

API (Aanspreekpersoon Integriteit)

Betekenis

De API is binnen onze badmintonclub het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de API ook adviezen over preventieactiviteiten binnen de club en helpt besturen met het realiseren van initiatieven op dat vlak.
De Smet Patrick werd door de club aangeduid als aanspreekpersoon waarover hieronder de nodige gegevens.

De Smet Patrick / Aanspreekpersoon (API)
van onze club

Contactname:

- GSM: +32 472/390473

- E-mail: desmetpatrick@skynet.be

GEDRAGSCODES

Onze  badmintonclub wil een voorbeeldclub zijn met aandacht voor gezond en ethisch sporten zoals deze bepalingen worden weergegeven in het decreet Gezond en Ethisch Sporten van 20 december 2013. Met het opstellen en invoeren van de gedragscode willen we een algemeen engagement aangaan en continu aandacht geven aan het gezond sportklimaat in de club. De club zal erop toezien dat de volgende gedragsregels worden toegepast door hun verschillende doelgroepen en dat de lichamelijke, geestelijke, sociale en seksuele integriteit van de sporter gerespecteerd wordt.

1. Algemene gedragsregels voor alle doelgroepen

 • Regels - reglementen en de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Vlaamse Badminton liga vzw zijn gekend en worden gerespecteerd.

 • Iedereen is welkom in onze club en we zorgen ervoor dat iedereen er zich thuis voelt.

 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt (met specifieke aandacht voor de gelijkwaardigheid iedereen  …).

 • De sporter wordt ten allen tijde beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie, geweld en seksueel grensoverschrijdend geweld.

 • Er wordt respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.

 • Sportiviteit, respect en fair-play worden hoog in het vaandel gedragen.

 • Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie en kleedkamers.

 • Er wordt specifieke begeleiding en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek als mentaal: kinderen zijn geen volwassenen in pocketformaat.

 • De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (bewijs door ondertekening van de Panathlonverklaring).

 • Pesten is verboden. De club besteedt aandacht aan het opsporen, de opvolging en de nazorg bij het pesten.

 • Er is een aanspreekpersoon in de club die gecontacteerd kan worden bij problemen.

 • De badminton is geen contact sport, doch dient er aandacht geschonken te worden aan

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de badmintonspeler zich veilig voelt.

  • De begeleider onthoudt zich ervan de badmintonspeler  te bejegenen op een wijze die de badmintonspeler in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de badmintonspeler door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. Het gaat erom dat je als begeleider niet onnodig indringt in het privéleven van je badmintonspeler , bijvoorbeeld door er vragen over te stellen en of een “afspraakje” te maken.

  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

  • Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en jeugdige sporter tot 16 jaar zijn niet acceptabel en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  • De begeleider mag de badmintonspeler niet op zodanige wijze aanraken dat de badmintonspeler en/of begeleider deze aanraking als seksueel of erotisch zal ervaren.

  • Hou rekening met wat de badmintonspeler als seksueel intimiderend ervaart; bijvoorbeeld iemand naar je toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid; je tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen.

  • Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan. De begeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact (aanrakingen) nooit verkeerd - in de zin van seksueel – kan worden geïnterpreteerd.

  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

  • De begeleider zal tijdens de trainingen, stages en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de badmintonspeler en met de ruimten waarin de badmintonspeler zich bevindt zoals kleedkamers. Je betreedt niet zonder aankondiging en noodzaak de kleedkamer.

  • De begeleider heeft de plicht de badmintonspeler te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

2. Specifieke gedragsregels

Clubbestuurder

 • Als clubbestuurder respecteer je de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Vlaamse Badminton liga vzw.

 • Maak van je club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname bestaan in de badminton sport voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht leeftijd of handicap.

 • Wees er je van bewust dat je als bestuurder een voorbeeldfunctie hebt en verantwoordelijk bent voor de goede werking van de club.

 • Als bestuurder ben je bereid om alle leden te betrekken bij het beleid van de club. Dit kan via de oprichting van bijvoorbeeld een ledencomité, oudercomité, jeugdcommissie, ombudspersoon enz…

 • Apprecieer de inzet van alle vrijwilligers.

 • Distribueer een gedragscode in je club. Gebruik als voorbeeld de gedragscodes opgesteld door de Badminton liga

 • Wees op de hoogte van de geldende richtlijnen voor gezond en ethisch sporten binnen de Badminton liga en pas deze toe in de club.

 • Zorg ervoor dat het onderricht gebeurt door gediplomeerde en ervaren trainers.

 • Als bestuurder ben je verantwoordelijk om ook sporters die niet aan competitie doen, op te vangen in jouw sportclub.

 • Laat respect, sportiviteit en fair-play de belangrijkste waarden zijn in de club.

 • Duid binnen de club iemand aan die fungeert als aanspreekpunt bij problemen of het niet naleven van de gedragscode.

Trainers/coaches

 • Als Trainer/Coach respecteer je de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Badminton liga vzw.

 • Pas de trainingsinhouden aan zodat de judokampen gebeuren met gelijkwaardige sporters, zowel qua niveau, mogelijkheden van de sporter en gewicht als leeftijd. Je lessen zijn aangepast aan het niveau van de judoka.

 • Wees er je van bewust dat je als trainer/coach een voorbeeldfunctie hebt en verantwoordelijk bent voor wat je aanbrengt en aanleert.

 • Wijs je badmintonspeler op het belang van veiligheid en creëer zelf veilige trainingsomstandigheden.

 • Als trainer/coach ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport én voor het gedrag van de badmintonspeler tijdens de training/wedstrijd. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht een neem je verantwoordelijkheid hierin op.

 • Laat de veiligheid en gezondheid van je badmintonspeler primeren op de sportieve prestaties.

 • Leer je  badmintonspeler dat de spelregels (reglementen) en gedragsregels voor iedereen gelden.

 • Respecteer steeds de beslissingen van scheidsrechters, wedstrijdverantwoordelijken en juryleden en breng dit over op alle sporters.

 • Werk aan je eigen competentieniveau en school je regelmatig bij als trainer.

 • Wees concreet en duidelijk in je communicatie. badmintonspeler zijn heel vatbaar voor jouw advies. Positief communiceren is de boodschap, ook non-verbaal.

 • Let op je manier van communiceren en vermijd slecht en onbeleefd taalgebruik. Schreeuw niet en maak de sporters nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.

 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van de sport, verliezen ook.

 • Hou rekening met de leefwereld van je sporters. Bijvoorbeeld examenperiode enz.   

 • Ook voor en na de trainingen heb je een taak en verantwoordelijkheid. Ook de vlotte samenwerking en communicatie met de ouders, andere trainers, bestuurders, …. maakt hiervan deel uit.

 • Een positieve sportsfeer staat garant voor een positief sportresultaat. Elke badmintonspeler heeft zijn/haar kwaliteiten. Maak de badmintonspeler daarvan bewust. Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.

Spelers

 • Als speler respecteer je de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de club en Badminton Vlaanderen.

 • Kom op tijd op de training. Bereid je dus voor en maak tijdig je sportgerief klaar. Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij je trainer.

 • Wees regelmatig aanwezig op de trainingen en andere activiteiten van je club. Wees betrokken bij je club.

 • Heb respect voor jezelf, je medesporters, je tegenstanders, je trainer, het clubbestuur, de scheidsrechter, de juryleden, de toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.

 • Speelt volgens de afgesproken regels en aanvaard de beslissingen van scheidsrechters, juryleden en toezichthoudende arts.

 • Lichamelijke hygiëne is belangrijk. Neem een douche na elke training en wedstrijd. Zorg voor propere  badmintonkledij.

 • Wees bewust van doping. Hou er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden aanzien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je apotheker of dokter. Of raadpleeg regelmatig www.dopinglijn.be.

 • Meld blessures aan je trainer en verzorg je blessures goed. Volg de adviezen van je trainer en arts goed op.

 • Wees sportief tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag.

 • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.

Ouders

 • Als ouder respecteer je de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Vlaamse  Badminton liga vzw.

 • Jouw kind moet tijdig aanwezig zijn op de training, help daar ook aan mee.

 • Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor jouw plezier.

 • Wees betrokken bij de activiteiten van je club. Toon interesse in hetgeen je kind doet tijdens de wedstrijden en de trainingen.

 • Supporter positief door je kind aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.

 • Laat het coachen over aan de coach en het trainen aan de trainer. Respecteer hun beslissingen op gebied van wedstrijd en training.

 • Wees er bewust van dat de sport onmogelijk zou zijn zonder scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers of trainingspartners. Toon respect voor deze mensen die zich vaak op vrijwillige basis inzetten voor je kind.

 • Accepteer en respecteer de beslissingen van de scheidsrechters, juryleden en trainer.

 • Vermijd het gebruik van grove, beledigende taal ten opzichte van tegenstrevers, trainers, coaches, scheidsrechters en officials.

 • Communiceer respectvol met de trainers, coaches en bestuurders van je club. Een goed gesprek werkt altijd.

 • Leer je kind en moedig je kind aan om de regels van de sport, de gedragsregels en de regels van de fair play in acht te nemen.

 • Zie er op toe dat je kind de aangeleerde judotechnieken enkel in de club gebruikt, en nooit daarbuiten.

 • Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind.

Toeschouwers

 • Als toeschouwer respecteer je de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Vlaamse Judofederatie vzw.

 • Respecteer steeds de beslissingen van de scheidsrechters, juryleden en trainer/coach.

 • Supporter positief door aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.

 • Wees sportief en respecteer de tegenstander. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.

 • Gebruik geen obscene, racistische of beledigende taal en/of gebaren.

 • Veroordeel elk gebruik van geweld.

 • Laat het coachen over aan de trainer/coach.

 • Draag zorg voor het materiaal van de inrichtende club en hun sportaccommodatie en kleedkamers. Laat geen rommel achter!

 • Laat respect, sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn die je nastreeft naast het wedstrijdveld.

bottom of page